Algemene Voorwaarden Brein TV BV

A.    Algemene bepalingen 


Artikel 1 – Definities

1.1     Brein TV: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder “Brein TV” de besloten vennootschap Brein TV B.V.

1.2     Licentienemer: De (rechts)persoon met wie Brein TV B.V. een Overeenkomst heeft gesloten.

1.3     Diensten: De door Brein TV te verlenen diensten, zoals beschreven op www.Brein.tv waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het Platform via een browser, uitsluitend met het doel de hierop aanwezige content voor eigen gebruik te consumeren. 

1.4     Overeenkomst: De Overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Brein TV en Licentienemer op grond waarvan Brein TV aan Licentienemer Diensten verleent of goederen levert.

1.5     Platform: Het door Brein TV beheerde kennisplatform, programmatuur, schrijfruimte en de Website waarmee zij aan Licentienemer de Diensten verleent.

1.6     Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden 


Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Brein TV en op alle met Brein TV gesloten Overeenkomsten waarbij Brein TV goederen en/of Diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Licentienemer levert.

2.2     De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Licentienemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3     Brein TV is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.4     Indien Licentienemer de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Brein TV tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

2.5     Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 

2.6     Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Brein TV en Licentienemer treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. 


Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst 

3.1     Alle aanbiedingen van Brein TV zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. Licentienemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Brein TV verstrekte gegevens waarop Brein TV zijn aanbieding heeft gebaseerd. 

3.2     De Overeenkomst tussen Brein TV en Licentienemer komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de Website van Brein.tv of psychologievansucces.nl. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Licentienemer via telefoon, email of schriftelijk.

3.3     Brein TV heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Licentienemer te weigeren.

3.4     Licentienemer benoemt ten minste één contactpersoon. Licentienemer zorgt ervoor dat één contactpersoon beschikbaar is tijdens normale kantooruren. Een verandering met betrekking tot een contactpersoon moet terstond worden meegedeeld aan Brein TV.


Artikel 4 – Licentie

4.1     Brein TV is exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit het Platform en gerelateerde software.

4.2     Alle rechten van intellectueel eigendom op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Licentienemer ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apperatuur, opleiding-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Brein TV, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. 

4.3     Brein TV verleent aan Licentienemer een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Platform. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de Overeenkomst slechts gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Licentienemer kan geen aanspraak maken op de in artikel 4.1 genoemde intellectuele eigendomsrechten.

4.4     Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Licentienemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

4.5     Licentienemer mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen gebruik.

4.6     Licentienemer zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de programmatuur, website, databestanden, apperatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen. 

4.7     Ook indien de Overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het Brein TV steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waarbij aan Licentienemer (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Licentienemer zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

4.8     Licentienemer zal zich onthouden van het moduleren, aanpassen, doorontwikkelen of reverse engineering van het intellectueel eigendom

4.9     Zonder toestemming van Brein TV is het Licentienemer verboden de door Brein TV verschafte gebruikersnaam(en) en wachtwoord(en)n aan derden over te dragen.


Artikel 5 – Duur gebruikersrecht

5.1     Indien en voor zover de tussen partijen gesloten Overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de Overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van 1 jaar geldt. 

5.2      De duur van de Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij Licentienemer of Brein TV de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 7 kalenderdagen voor het einde van de desbetreffende periode.

5.3    De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd.

5.4     Licentienemer zal zich na opzegging of ontbinding van de Overeenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van Brein TV verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van opzegging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Licentienemer aanwezige (computer)apparatuur.

5.5     Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door Licentienemer of een door Licentienemer in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichting uit de Overeenkomst. 

5.6     Brein TV en Licentienemer zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; 

(a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; 

(b) Licentienemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; 

(c) Licentienemer onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Brein TV haar activiteiten staakt of liquideert.

5.7     Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: 

(a) openstaande betalingen; 

(b) intellectuele eigendomsrechten; 

(c) aansprakelijkheid.


Artikel 6 – Rechten en plichten Brein TV

6.1     Brein TV spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn. Wij vragen u om ons per direct op de hoogte te stellen als het Platform een storing heeft, zoals een foutmelding of het uitvallen van een functionaliteit. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan info@brein.tv.

6.2     Brein TV zal zich naar beste kunnen inspannen zijn Diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Licentienemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle Diensten van Brein TV worden uitgevoerd op basis van een in- spanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst Licentienemer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de Overeenkomst is omschreven. 

6.3     Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Licentienemer zal Brein TV steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde Diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door Brein TV aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Brein TV zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door Licentienemer te leveren tegenbewijs zal de door Brein TV gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

6.4     Brein TV behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en het Platform. Brein TV zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Platform inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

6.5     Brein TV kan de Diensten en/of het Platform mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Licentienemer gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met Brein TV.

6.6     Brein TV verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Licentienemers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van Brein TV. Tenzij Licentienemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Licentienemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

6.7     Data die wordt gehost door Brein TV is opgeslagen binnen de Europese Unie. Licentienemer zelf blijft verantwoordelijk tot nakoming van alle voor hem geldende wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen.


Artikel 7 – Rechten en plichten Licentienemer

7.1     Licentienemer verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Diensten en/of het Platform te gebruiken. Brein TV stelt aan Licentienemer op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen computerprogramma’s en de overeengekomen gebruikersdocumentatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor gebruik ter beschikking, hierna te noemen ‘de programmatuur’. Het recht tot gebruik van de programmatuur is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicen- tieerbaar. De verplichting tot terbeschikkingstelling door Brein TV en het gebruiksrecht van Licentienemer strekken zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de programmatuur. Het gebruiksrecht van Licentienemer strekt zich niet uit tot de broncode van de programmatuur. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie worden niet aan Licentienemer ter beschikking gesteld, ook niet indien Licentienemer bereid is daarvoor een financiële vergoeding te betalen.

7.2     Licentienemer is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten. Licentienemer zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik van de programmatuur steeds stipt naleven. 

7.3     Licentienemer dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Licentienemer worden gevraagd tijdens het registratieproces. Licentienemer dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de backoffice van Brein TV door te geven.

7.4     Licentienemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Brein TV mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Licentienemer bij het gebruik van de Diensten:

(a) geen gegevens plaatsen op het Platform die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;

(b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;

(c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;

(d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;

(e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);

(f) geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;

(g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;

(h) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Licentienemer zal zijn gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;

(i) alle aanwijzingen van Brein TV die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.

7.5     Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Brein TV zich het recht voor haar verplichtingen jegens Licentienemer op te schorten of de Overeenkomst direct zonder voorafgaande aankondiging op te zeggen indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.4, zonder dat Brein TV tot enige schadevergoeding is gehouden.

7.6     Het is Licentienemer nimmer toegestaan de programmatuur en de dragers waarop de programmatuur is of wordt vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. 

7.7     Licentienemer zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van Brein TV uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Licentienemer zal op eerste verzoek van Brein TV toegang tot zijn gebouwen en systemen verlenen. Brein TV zal alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van een onderzoek van of bij Brein TV verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de programmatuur zelf betreft, vertrouwelijk behandelen. 

7.8     Partijen zijn het er over eens dat de tussen partijen gesloten Overeenkomst, voor zover deze de terbeschikkingstelling tot gebruik van programmatuur tot voorwerp heeft, nimmer als koopovereenkomst wordt beschouwd.


Artikel 8 – Licentievergoeding en prijzen

8.1     Door Brein TV opgegeven of met Brein TV overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld. Indien Licentienemer volgens de tussen partijen gesloten Overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover Brein TV hoofdelijk verbonden tot nakoming van de Overeenkomst . Met betrekking tot de door Brein TV verrichte prestaties en de daarvoor door Licentienemer verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Licentienemer volledig bewijs op, onverminderd het recht van Brein TV tot het leveren van tegenbewijs.

8.2     Brein TV is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Licentienemer met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

8.3     Indien Licentienemer niet akkoord wenst te gaan met een door Brein TV kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Licentienemer gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Brein TV genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden gerestitueerd.

8.4     Licentienemer komt, met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen, geen beroep toe op verrekening. Licentienemer mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de Diensten.

8.5     Indien Brein TV een Dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Licentienemer de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij Brein TV geldende regeling.


Artikel 9 – Betaling

9.1     De licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

9.2     Betaling van de licentievergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.).

9.3     Brein TV heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

9.4     Indien Licentienemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt zal Licentienemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, direct in verzuim zijn en over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Licentienemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Licentienemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Licentienemer onverlet.

9.5     Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Brein TV, bij gebreke van tijdige betaling, gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Licentienemer tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

9.6     Brein TV heeft te allen tijde het recht toegang tot het Platform uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.

9.7    Licentienemer dient indien hij/zij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met Brein TV. 


Artikel 10 – Garantie, refunds & reclame

10.1 Brein TV zal zich naar beste vermogen inspannen fouten, die gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Brein TV zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering zijn ontvangen. Brein TV is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.

10.2     Brein TV is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

10.3    Gebreken in de beveiliging van de door Licentienemer opgeslagen informatie op de systemen van Brein TV en gebreken als gevolg van handelingen van Licentienemer zelf of van andere licentienemers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Licentienemer. 

Indien Brein TV op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Brein TV staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. De door of vanwege Brein TV aan Licentienemer verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door Licentienemer als zodanig worden behandeld. Brein TV is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen. Licentienemer zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde antivirusprogrammatuur in werking hebben.

10.4    Indien Licentienemer het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Licentienemer contact met Brein TV opnemen via de contactpagina op de website. Licentienemer krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van Brein TV. Indien het geschil van Licentienemer gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

10.5     Het is niet toegestaan om de Overeenkomsttussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de contractsperiode is het mogelijk om de Overeenkomst, zonder kosten, stop te zetten conform artikel 5.

10.6     Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Licentienemer niet op.

10.7    Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Licentienemer zal Brein TV steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.

10.8    Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door Brein TV aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Brein TV zijn gelegen, buiten beschouwing gelaten. Behoudens door Licentienemer te leveren tegenbewijs zal de door Brein TV gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.


Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1    Indien Brein TV bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectueel eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor Licentienemer ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op Licentienemer, tast dit het recht of de mogelijkheid van Brein TV niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectueel eigendom het recht van Brein TV aan om, ten behoeve van zichzelf of een derde, ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Licentienemer zijn of worden gedaan.

11.2     Alle rechten van intellectueel eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Licentienemer ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, opleidings-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Brein TV, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Licentienemer verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten Overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Licentienemer toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

11.3    Licentienemer zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijk karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

11.4    Ook indien de Overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het Brein TV steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waarbij aan Licentienemer (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Licentienemer zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

11.5    Licentienemer staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Brein TV van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Licentienemer vrijwaart Brein TV tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde. 

11.6     Het is Licentienemer niet toegestaan om de Dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.


Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1    De totale aansprakelijkheid van Brein TV wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Licentienemer overeengekomen garantieverplichting of vrijwaring, is beperkt tot vergoeding van directe schade.

12.2    De aansprakelijkheid van Brein TV voor indirecte schade is uitgesloten. 

12.3    Het bepaalde in dit artikel, evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden, gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Brein TV zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

12.4    Tekortkomingen in enigerlei vorm in de dienstverlening van derden, zoals onze externe (hosting) providers, data opslag of telecommunicatiediensten en andere toeleveranciers van Brein TV, zijn niet aan Brein TV toerekenbaar en Brein TV is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door deze tekortkomingen


Artikel 13 – Termijnen

13.1    Brein TV spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door Brein TV genoemde of tussen partijen overeengekomen data, gelden steeds als streefdata, binden Brein TV niet en hebben steeds een indicatief karakter.

13.2    Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Brein TV en Licentienemer in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

13.3    In alle gevallen - derhalve ook indien partijen een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt Brein TV wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Licentienemer Brein TV schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Licentienemer Brein TV een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming (op het overeengekomene) en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Brein TV in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

13.4    Indien is overeengekomen dat de nakoming van de overeengekomen werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, is Brein TV gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat Licentienemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

13.5    Brein TV is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen, of indien Licentienemer zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Licentienemer nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.


Artikel 14 – Ontbinding en opzegging van de Overeenkomst 

14.1    Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Licentienemer en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door Licentienemer of een door Licentienemer in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.

14.2    Indien Licentienemer op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. 

14.3     Bedragen die Brein TV vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Brein TV ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

14.4    Indien een Overeenkomst, welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Brein TV zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 

14.5    Licentienemer is niet gerechtigd een Overeenkomst van opdracht, welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

14.6    Elk der partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd. Brein TV is wegens de beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval Licentienemer onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van Licentienemer tot toegang en/of gebruik van de Diensten van Brein TV, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van Brein TV vereist is.


Artikel 15 – Overmacht

15.1     Brein TV is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

a) een tekortkoming van externe (hosting) providers, data opslag of telecommunicatiediensten en andere toeleveranciers van Brein TV;

b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen;

c) belemmeringen als gevolg van de door Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur;

d) werkstakingen;

e) brand;

f) ongeval of ziekte van personeel;

g) Denial of Services (DoS) aanvallen;

h) door Brein TV onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Brein TV afhankelijk is;

i) algemene vervoersproblemen;

j) Epidemie of Pandemie;

k) overmacht van toeleveranciers van Brein TV;

l) overheidsmaatregelen.

15.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Licentienemer het recht om de Overeenkomst op te zeggen zonder dat Brein TV tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn

15.3     Indien Brein TV door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de Overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De Licentienemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.


Artikel 16 – Advisering

16.1     Alle door Brein TV gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Brein TV verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Brein TV te leveren Diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Brein TV verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Brein TV verleent daarbij geen enkele garantie.

16.2     Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Brein TV is Brein TV niet aansprakelijk. Licentienemer vrijwaart Brein TV tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Brein TV.


Artikel 17 – Privacy

17.1    Brein TV respecteert de privacy van Licentienemer. Brein TV zal de persoonsgegevens van Licentienemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring en verwerkersvoorwaarden die op de website van Brein TV is in te zien https://psychologievansucces.nl/privacy-policy/. De privacyverklaring en verwerkersvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst. Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

17.2    Brein TV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verwerking van persoonsgegevens van derden.

17.3    Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, zal Licentienemer Brein TV desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Licentienemer uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

17.4    Licentienemer vrijwaart Brein TV voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Licentienemer wordt gehouden of waarvoor Licentienemer op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is.

17.5    De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Brein TV door Licentienemer worden verwerkt, ligt volledig bij Licentienemer. Licentienemer staat er tegenover Brein TV voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Licentienemer vrijwaart Brein TV tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.


Artikel 18 – Toepasselijk recht

18.1     Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2     De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst tussen partijen.

18.3     Licentienemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brein TV aan een derde over te dragen. Brein TV is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Licentienemer verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

18.4     Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.